S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Potrebujete poradiť? 

Hľadáte niečo iné? 

Kontaktujte nás!


0907 255 865


info@nezabudnes.sk

 


• darček pre seba

• darček na narodeniny

• darček na meniny

• darček na Vianoce

• darček na Valentína

• darček na výročie svadby

• darček na výročie vzťahu

• darček na deň žien

• darček na deň matiek

• darček na deň otcov

• darček na promócie

• darček na krstiny

• svadobný dar

• zásnubný dar

• darček na prvé sväté    prijímanie

• darček na birmovku

• iné výročia, príležitosti, oslavy...

  Obľúbené

  Naša cena 22,00 €
  Naša cena 100,00 €
  Naša cena 32,00 €

  Výber z Ponuky

  Naša cena 195,00 €
  Naša cena 26,00 €

  » Obchodné podmienky

   

   


   

   

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁVANIA SLUŽIEB

   (ďalej len „VOP služieb“)

   1. DEFINÍCIE

   1.1. Obstarávateľ. Ing. Jana Čániová – SKVELÉ DARČEKY, Európska trieda 11, 040 13 Košice 13, Zápis v Živnostenskom registri: 820-66025, č. OŽP-C/2009/05844, IČO: 44 790 082, DIČ: 107 662 8432

   1.2. Služba. Službou je niektorá služba vybraná objednávateľom z ponuky služieb, ktoré obstarávateľ obstaráva pre svojich zákazníkov u priamych poskytovateľov služby. Konkrétna služba, ktorú má obstarávateľ obstarať, je uvedená v záväznej objednávke objednávateľa. Aktuálna ponuka služieb je zverejnená na internetovej stránke obstarávateľa: www.nezabudnes.sk. Zmeny aktuálnej ponuky služieb (vrátane cenových zmien) sú účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke obstarávateľa. Na zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky služieb sa táto zmena nevzťahuje.

   1.3. Priamy poskytovateľ služby. Priamym poskytovateľom služby je osoba, ktorá je držiteľom oprávnení potrebných na poskytovanie predmetnej služby v zmysle príslušných právnych predpisov, a ktorá má na poskytovanie príslušného druhu služby potrebné odborné znalosti, zručnosti a skúsenosti.

   1.4. Objednávateľ. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o obstaranie služby pre seba alebo pre inú osobu, vyplnila a odoslala záväznú objednávku obstarávateľovi.

   1.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba uvedená v záväznej objednávke, alebo vo formulári ako osoba, ktorej má byť služba poskytnutá.

    

   2. UZATVÁRANIE PRÍKAZNÝCH ZMLÚV O OBSTARANÍ SLUŽBY

   2.1. K uzatvoreniu príkaznej zmluvy o obstaraní služby (ďalej ako "zmluva")  dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy, ktorým je záväzná objednávka objednávateľa a písomného potvrdenia objednávky - prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany obstarávateľa. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávky a jej odoslaním obstarávateľovi priamo z internetovej stránky obstarávateľa, alebo na adresu obstarávateľa poštou, mailom, prípadne telefonicky, alebo jej odovzdaním obstarávateľovi osobne.

   2.2. Pred objednaním obstarania služby je objednávateľ sám povinný dôkladne posúdiť, či je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na bezpečné absolvovanie vybranej služby, a až potom môže pristúpiť k jej objednaniu. Požiadavky, ktorých splnenie bude potrebné pred samotným poskytnutím objednanej služby preukázať (napr. potvrdenie o zdravotnej prehliadke, absolvovanie výcviku alebo školenie a pod.) sú uvedené pri službe. Objednávateľ využíva vybranú službu úplne na svoju vlastnú zodpovednosť. Objednávateľ je obstarávateľa povinný upozorniť na všetky skutočnosti týkajúce sa jeho osoby, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie obstarávateľa uzavrieť s objednávateľom zmluvu, resp. na obstaranie objednanej služby.

   V prípade, ak objednávateľ objednáva službu pre inú oprávnenú osobu, vzťahuje sa toto ustanovenie obdobne aj na oprávnenú osobu, s tým, že predpoklady na poskytnutie služby musí spĺňať táto oprávnená osoba.

   2.3. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka adresovaná obstarávateľovi. V objednávke musia byť vyplnené požadované údaje o objednávateľovi vrátane jeho kontaktných údajov a označenie služby, ktorá sa má obstarať. V objednávke môžu byť tiež vyplnené údaje o oprávnenej osobe, ak táto nie je totožná s objednávateľom, ako aj určenie dátumu a času, v ktorý sa má služba poskytnúť.

   Vyplnením a odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje nasledovné:

   a) vyhlásenie potvrdzujúce, že objednávateľ sa oboznámil s týmito VOP služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou príkaznej zmluvy o obstaraní služby a plne s nimi súhlasí,

   b) vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy a možnosti reklamácie,

   c) plnomocenstvo pre obstarávateľa obstarať objednanú službu u priameho poskytovateľa,

   d) vyhlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že bol objednávateľ upozornený na požiadavky, ktorých splnenie je predpokladom poskytnutia služby (vrátane upozornenia na povinnosť preukázať ich splnenie), a tiež vyhlásenie objednávateľa, že tieto požiadavky spĺňa,

   e) vyhlásenie potvrdzujúce, že objednávateľ bol oboznámený o spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov pre interné účely obstarávateľa, ako aj pre účely súvisiace s obstaraním služby, 

   f) vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a obstarávateľovi nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa jeho osoby alebo oprávnenej osoby, ktorá by mohla mať vplyv na obstaranie a poskytnutie služby.

   2.4. Po odoslaní objednávky priamo z internetovej stránky obstarávateľa obdrží objednávateľ automaticky potvrdenie o jej doručení obstarávateľovi. Potvrdenie o doručení objednávky nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy obstarávateľom.

   2.5. Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže objednávateľ návrh na uzavretie zmluvy (objednávku) odvolať, ak odvolanie dôjde obstarávateľovi skôr, než obstarávateľ odoslal objednávateľovi prijatie návrhu na uzavretie zmluvy.

   2.6. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je písomné vyhlásenie obstarávateľa adresované objednávateľovi, v ktorom potvrdzuje, že návrh objednávateľa na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi a to hlavne prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštou, SMS. Prijatie možno odvolať, ak odvolanie dôjde objednávateľovi najneskôr súčasne s prijatím. Mlčanie alebo nečinnosť obstarávateľa neznamenajú prijatie návrhu.

   2.7. Objednávateľ nemá nárok na uzavretie zmluvy. Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

   2.8. Okamih uzavretia zmluvy. Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi.

   2.9. Protinávrh. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za protinávrh obstarávateľa. Zmluva vzniká v takom prípade v okamihu, keď objednávateľ prijme protinávrh obstarávateľa a obstarávateľovi dôjde prijatie protinávrhu v lehote určenej v protinávrhu, inak v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia protinávrhu objednávateľovi, ak nie je v týchto VOP služieb uvedené inak.

   2.10. Darčekový balíček. Po uzavretí zmluvy obstarávateľ doručí objednávateľovi tzv. darčekový balíček, ktorý obsahuje darčekovú poukážku, písomné znenie týchto VOP vrátane ochrany osobných údajov a sprievodný list.

    

   3. CENA OBSTARANIA SLUŽBY A CENA SLUŽBY

   3.1. Obstaranie služby obstarávateľom je bezodplatné. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.10 týchto VOP služieb.

   3.2. Ustanovením bodu 3.1 nie je dotknutá povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu služby priamemu poskytovateľovi služby, a to prostredníctvom obstarávateľa. Objednávateľ po uzatvorení zmluvy poukáže peňažné prostriedky na základe výzvy na úhradu peňažných prostriedkov a to spôsobmi, ktoré sú uvedené na internetovej stránke obstarávateľa (ďalej len „výzva na úhradu“) na účet obstarávateľa, resp. mu v tejto výške odovzdá hotovosť (a to najmä prostredníctvom pošty, alebo kuriéra) oproti potvrdeniu o prevzatí peňazí. Ak objednávateľ neuhradí peňažné prostriedky na základe výzvy obstarávateľa, je obstarávateľ  oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

    

   4. PREDMET A OBSAH PRÍKAZNEJ ZMLUVY O OBSTARANÍ SLUŽBY

   4.1. Príkaznou zmluvou o obstaraní služby poveruje objednávateľ obstarávateľa, aby pre neho obstaral službu uvedenú v objednávke u priameho poskytovateľa služby a zaplatil mu cenu služby z prostriedkov, ktoré objednávateľ poskytol na tento účel obstarávateľovi.

   4.2. Termín poskytnutia služby. V prípade, ak objednávka obsahuje presné určenie dátumu poskytnutia služby a obstarávateľ zistí, že v uvedený dátum môže byť služba priamym poskytovateľom poskytnutá, odošle objednávateľovi potvrdenie objednávky. V uvedený dátum je poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe službu.

   4.3. V prípade, ak objednávka obsahuje presné určenie dátumu poskytnutia služby a obstarávateľ zistí, že v uvedený dátum nemôže byť služba priamym poskytovateľom poskytnutá, návrh na uzavretie zmluvy buď odmietne, alebo objednávateľovi odošle protinávrh obsahujúci iný vhodný termín poskytnutia služby v zmysle bodu 2.9.

   4.4. V prípade, ak objednávka obsahuje približné určenie dátumu poskytnutia služby (vyjadrené slovom „okolo“, napr. okolo 12.12.2010), alebo určenie kalendárneho týždňa, alebo mesiaca, v ktorom má byť služba poskytnutá, a to bez presného určenia dátumu poskytnutia služby, alebo ak objednávka neobsahuje určenie dátumu poskytnutia služby, obstarávateľ  odošle objednávateľovi potvrdenie objednávky. Presné určenie dátumu poskytnutia služby je objednávateľ, resp. oprávnená osoba povinná určiť následne, formou vyplnenia a odoslania formuláru obstarávateľovi.

   4.5. Formulár slúži na následné upresnenie dátumu poskytnutia služby po uzavretí zmluvy v prípade, ak dátum poskytnutia služby nie je určený objednávateľom vôbec, alebo nie je určený dostatočne určito, ako aj na identifikáciu oprávnenej osoby, ak je táto odlišná od objednávateľa. Formulár možno vyplniť a odoslať obstarávateľovi priamo z internetovej stránky obstarávateľa, alebo odoslať mailom, poštou prípadne telefonicky alebo osobne. Formulár je objednávateľ, alebo oprávnená osoba povinná vyplniť a odoslať obstarávateľovi minimálne podľa rezervačného termínu uvedeného v zozname služieb pred požadovaným dátumom poskytnutia služby, najneskôr však 1 mesiac pred uplynutím doby platnosti darčekovej poukážky.

   4.6. V prípade, ak formulár slúži na identifikáciu oprávnenej osoby, vypĺňa ho oprávnená osoba. Vyplnením formulára a jeho odoslaním obstarávateľovi vyjadruje oprávnená osoba súhlas, resp. potvrdzuje nasledovné:

   a) pristúpenie k príkaznej zmluve o obstaraní služby,

   b) potvrdzuje, že sa oboznámila s týmito VOP služieb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou príkaznej zmluvy o obstaraní služby, a že s nimi plne súhlasí,

   c) že bola poučená o možnosti odstúpiť od zmluvy a možnosti reklamácie,

   d) plnomocenstvo pre obstarávateľa obstarať objednanú službu u priameho poskytovateľa,

   e) vyhlásenie potvrdzujúce skutočnosť, že oprávnená osoba bola upozornená na požiadavky, ktorých splnenie je predpokladom poskytnutia služby (vrátane upozornenia na povinnosť preukázať ich splnenie), a tiež vyhlásenie oprávnenej osoby, že tieto požiadavky spĺňa,

   f) vyhlásenie potvrdzujúce, že oprávnená osoba bola oboznámená o spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov pre interné účely obstarávateľa, ako aj pre účely súvisiace s obstaraním služby,

   g) vyhlásenie, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, že obstarávateľovi nezamlčala žiadnu skutočnosť týkajúcu sa jej osoby, ktorá by mohla mať vplyv na obstaranie a poskytnutie služby.

   4.7. V prípade, ak oprávnená osoba nie je plne spôsobilá na právne úkony, formulár vypĺňa a právne úkony v jej mene vykonáva jej zákonný zástupca, ktorý je povinný túto skutočnosť vo formulári výslovne uviesť.

   4.8. V prípade, ak službu nemožno v preferovanom a ani v alternatívnych termínoch poskytnutia služby zvolené objednávateľom, resp. oprávnenou osobou poskytnúť, ponúkne obstarávateľ objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe na výber aspoň 2 náhradné termíny, z ktorých si objednávateľ, resp. oprávnená osoba bude oprávnená jeden vybrať. V prípade, ak si objednávateľ, resp. oprávnená osoba žiaden z ponúknutých termínov nezvolí, je obstarávateľ povinný po dobu trvania platnosti darčekovej poukážky ponúknuť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe iné náhradné termíny a to až do momentu ich odsúhlasenia.

   4.9. V prípade, ak počas doby platnosti darčekovej poukážky nie je možné z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe službu uvedenú v objednávke (napr. z dôvodu zániku priameho poskytovateľa služby bez právneho nástupcu, alebo ak priamy poskytovateľ služby prestane objednanú službu poskytovať, a pod.), je obstarávateľ oprávnený navrhnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe poskytnutie inej služby z ponuky služieb (ďalej len „náhradná služba“). Právo výberu náhradnej služby z ponuky služieb prislúcha objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe. Tým nie je dotknuté oprávnenie obstarávateľa v zmysle bodu 4.18 týchto VOP služieb.

   V prípade, ak je cena za poskytnutie náhradnej služby vyššia ako cena za poskytnutie pôvodne objednanej služby, je objednávateľ, ktorý uskutočnil výber náhradnej služby povinný cenový rozdiel na základe výzvy na úhradu doplatiť.

   4.10. V prípade, ak počas doby platnosti darčekovej poukážky nebude obstarávateľovi doručený riadne vyplnený formulár, alebo ak si objednávateľ, resp. oprávnená osoba počas doby platnosti darčekovej poukážky nezvolí žiaden z ponúknutých termínov poskytnutia služby, uplynutím doby platnosti poukážky záväzok obstarávateľa obstarať poskytnutie služby, ako aj  záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe službu zaniká a platí, že dňom márneho uplynutia doby platnosti darčekovej poukážky vzniká obstarávateľovi nárok na zaplatenie sumy vo výške ceny služby poskytnutej na základe výzvy v zmysle bodu 3.2. týchto VOP služieb, a to za to, že obstarávateľ obstaral pre objednávateľa možnosť poskytnutia objednanej služby. V súlade s ustanoveniami týchto VOP je možné 1-krát požiadať o predĺženie platnosti darčekovej poukážky.

   4.11. Predĺženie platnosti darčekovej poukážky. Objednávateľ, resp. oprávnená osoba je oprávnená požiadať obstarávateľa o predĺženie doby platnosti darčekovej poukážky a to najneskôr 1 deň pred  uplynutím doby platnosti darčekovej poukážky zaslaním emailu, poštou, telefonicky prípadne osobne. Na predĺženie doby platnosti darčekovej poukážky nemá objednávateľ, resp. oprávnená osoba žiadny právny nárok.

   4.12. V prípade, ak po predĺžení doby platnosti darčekovej poukážky nie je možné z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe službu uvedenú v objednávke, je obstarávateľ oprávnený navrhnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe poskytnutie inej služby z ponuky služieb (ďalej len "náhradná služba"). Právo výberu náhradnej služby prislúcha objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe.

   V prípade, ak je cena za poskytnutie náhradnej služby vyššia ako cena za poskytnutie pôvodne objednanej služby, je objednávateľ, ktorý uskutočnil výber náhradnej služby povinný cenový rozdiel na základe výzvy na úhradu doplatiť.

   4.13. V prípade, ak počas predĺženej doby platnosti darčekovej poukážky nebude obstarávateľovi doručený riadne vyplnený formulár, alebo ak si objednávateľ, resp. oprávnená osoba počas predĺženej doby platnosti darčekovej poukážky nezvolí žiaden z ponúknutých termínov poskytnutia služby, alebo ak objednávateľ, resp. oprávnená osoba neuskutoční výber náhradnej služby, uplynutím predĺženej doby platnosti darčekovej poukážky záväzok obstarávateľa obstarať poskytnutie služby, ako aj záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe službu zaniká a platí že dňom márneho uplynutia predĺženej doby platnosti darčekovej poukážky vzniká obstarávateľovi nárok na zaplatenie sumy vo výške ceny služby poskytnutej na základe výzvy v zmysle bodu 3.2. týchto VOP, a to za to, že obstarávateľ obstaral pre objednávateľa možnosť poskytnutia objednanej služby.

   4.14. Práva a povinnosti obstarávateľa. Obstarávateľ je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti podľa svojich schopností a znalostí tak, aby v súlade so záujmami objednávateľa, resp. oprávnenej osoby obstaral pre objednávateľa, resp. oprávnenú osobu službu uvedenú v objednávke v stanovenom termíne.

   4.15. Zodpovednosť za vady služby. Obstarávateľ nie je poskytovateľom služby, a preto nezodpovedá za porušenie záväzku priameho poskytovateľa, t.j. nezodpovedá za vady služby a ani za škodu spôsobenú vadami služby.

   4.16. Poučenie objednávateľa o odstúpení od príkaznej zmluvy. Objednávateľ, resp. oprávnená osoba je aj bez uvedenia dôvodu oprávnená odstúpiť od príkaznej zmluvy o obstaraní služby v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, resp. v lehote odo dňa uzavretia príkaznej zmluvy o obstaraní služby do dňa odoslania návrhu o poskytnutí služby priamemu poskytovateľovi, ak deň odoslania návrhu o poskytnutí služby predchádza štrnástemu dňu odo dňa uzavretia príkaznej zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené obstarávateľovi. Účinky odstúpenia od zmluvy nemožno odvolať alebo meniť bez súhlasu obstarávateľa. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Ak objednávateľ pred odstúpením zaplatil cenu služby, obstarávateľ mu túto cenu služby vráti, a to bez úrokov v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia.

   4.17. Výpoveď zo strany objednávateľa. Po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa uzavretia príkaznej zmluvy o obstaraní služby do odoslania návrhu o poskytnutí služby priamemu poskytovateľovi služby je objednávateľ, resp. oprávnená osoba aj bez uvedenia dôvodu oprávnená jednostranne vypovedať príkaznú zmluvu o obstaraní služby doručením výpovede obstarávateľovi, ak výpoveď dôjde obstarávateľovi skôr, ako obstarávateľ odoslal priamemu poskytovateľovi služby návrh o poskytnutí služby. Ak je obstarávateľovi doručená výpoveď až po odoslaní návrhu o poskytnutí služby, výpoveď nemôže spôsobiť účinky zrušenia príkaznej zmluvy o obstaraní služby. O skutočnosti, že výpoveď došla až po tom, čo obstarávateľ už odoslal poskytovateľovi návrh o poskytnutí služby, je obstarávateľ povinný informovať objednávateľa, resp. oprávnenú osobu bez zbytočného odkladu.

   Ak objednávateľ už zaplatil obstarávateľovi cenu služby a doručí obstarávateľovi výpoveď do odoslania návrhu o poskytnutí služby, príkazná zmluva sa zrušuje doručením výpovede obstarávateľovi a všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy zanikajú. V takom prípade obstarávateľ vráti objednávateľovi cenu služby v lehote 14 dní odo dňa doručenia výpovede.

   4.18. Výpoveď zo strany obstarávateľa. Obstarávateľ je oprávnený príkaznú zmluvu o obstaraní služby vypovedať najmä z nasledovných dôvodov:

   a) objednávateľ je v meškaní s poukázaním ceny služby o viac ako 5 dní,

   b) aj napriek všetkému úsiliu obstarávateľa, ktoré možno od neho požadovať, je zrejmé, že sa obstarávateľovi nepodarí obstarať objednanú službu,

   c) v prípade zrušenia poskytovania služieb priamym poskytovateľom služby z akéhokoľvek dôvodu,

   d) z dôvodu závažného porušenia povinností objednávateľa, príp. oprávnenej osoby stanovených týmito VOP, príp. príkaznou zmluvou o obstaraní služby.

   Zmluva sa zrušuje dňom, keď je výpoveď doručená objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe.

    

   5. POSKYTNUTIE SLUŽBY PRIAMYM POSKYTOVATEĽOM SLUŽBY

   5.1. Priamy poskytovateľ služby je povinný poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe dohodnutú službu riadne a včas pri dodržaní všetkých právnymi predpismi predpísaných postupov a v súlade s týmito VOP služieb.

   5.2. Objednávateľovi vzniká právo na poskytnutie služby poskytovateľom v dohodnutom termíne. Ak sa objednávateľ, resp. oprávnená osoba nedostaví k poskytovateľovi v dohodnutom termíne, a z tohto dôvodu mu nebude služba poskytnutá, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny služby. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 5.3 a 5.4 týchto VOP služieb.

   5.3. Zmena termínu poskytnutia služby. Objednávateľ je oprávnený požiadať o zmenu stanoveného termínu a dohodnúť sa na novom termíne. O zmene termínu bude s priamym poskytovateľom rokovať obstarávateľ. Požiadavke na zmenu termínu musí poskytovateľ vyhovieť, to však neznamená, že musí službu poskytnúť v termíne požadovanom objednávateľom, ale len že musí objednávateľovi poskytnúť iný termín poskytnutia služby.

   5.4. V prípade, ak poskytnutie služby v dohodnutom termíne nebude objektívne možné, napr. z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie pri službách, kde by to bolo nebezpečné, má objednávateľ ako aj poskytovateľ právo požiadať o zmenu termínu poskytnutia služby a dohodnúť sa na novom termíne poskytnutia služby.

   5.5. Zmena oprávnenej osoby. Oprávnenú osobu možno nahradiť inou oprávnenou osobou len so súhlasom obstarávateľa, obstarávateľ je oprávnený odoprieť súhlas len z vážnych dôvodov.

   5.6. Odstúpenie od poskytnutia služby a odstupné. Objednávateľ resp. oprávnená osoba je oprávnená jednostranne odstúpiť od poskytnutia služby aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od poskytnutia služby sa doručuje obstarávateľovi, ktorý je od svojich klientov na účely odstúpenia oprávnený preberať zásielky pre poskytovateľa, a bez meškania poskytovateľa o odstúpení objednávateľa informovať. Odstúpenie sa po jeho doručení stáva účinným okamihom zaplatenia odstupného obstarávateľovi vo výške 40% ceny služby. Ak objednávateľ už zaplatil cenu služby, odstúpenie sa stáva účinné jeho doručením obstarávateľovi a týmto okamihom zanikajú všetky práva a povinnosti strán. V takom prípade vráti obstarávateľ objednávateľovi cenu služby zníženú o sumu odstupného. Za účelom vrátenia zvyšku ceny služby poskytne objednávateľ obstarávateľovi potrebnú súčinnosť.

   V prípade, ak poskytnutie služby nebude možné, napríklad z dôvodov: úmrtie v rodine, vážne ochorenie, živelná pohroma alebo iné závažné skutočnosti, obstarávateľ nebude objednávateľovi resp. oprávnenej osobe účtovať vyššie uvedené odstupné. Objednávateľ resp. oprávnená osoba je však povinná tieto skutočnosti doložiť písomným dokladom obstarávateľovi najneskôr do 5 dní od ich vzniku.

   5.7. Odstúpenie od poskytnutia služby zo strany obstarávateľa. Obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od poskytnutia služby najmä z nasledovných dôvodov:

   a) aj napriek všetkému úsiliu obstarávateľa, ktoré možno od neho požadovať, je zrejmé, že sa obstarávateľovi nepodarí poskytnúť objednanú službu,

   b) v prípade zrušenia poskytovania služieb priamym poskytovateľom služby z akéhokoľvek dôvodu,

   c) z dôvodu závažného porušenia povinností objednávateľa, príp. oprávnenej osoby stanovených týmito VOP. V tomto prípade objednávateľ, resp. oprávnená osoba nemá nárok na vrátenie ceny služby.

   Zmluva sa zrušuje dňom, keď je výpoveď doručená objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe.

    

   6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

   6.1. Objednávateľ  je povinný obstarať si všetky potrebné doklady nevyhnutné pre poskytnutie objednanej služby (napr. cestovné doklady, poistenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke a pod.). Obstarávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neplatnosťou alebo neúplnosťou potrebných dokladov.

   6.2. V prípade ak objednávateľ, resp. oprávnená osoba nemá všetky potrebné doklady nevyhnutné pre poskytnutie služby, alebo ak sa zistí, že nespĺňa požiadavky potrebné na poskytnutie služby (vek, potrebnú výšku a pod.), alebo ak je objednávateľ resp. oprávnená osoba pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných omamných látok, ktoré robia poskytnutie služieb nebezpečným pre neho alebo tretie osoby, nemá nárok na vrátenie ceny služby.

   6.3. V prípade, ak je oprávnenou osobou osoba mladšia ako 15 rokov, prípadne osoba, ktorej  zdravotný stav si to vyžaduje, je objednávateľ povinný zaistiť, aby bola tejto osobe služba poskytnutá v sprievode a pod dohľadom inej plnoletej osoby, odlišnej od priameho poskytovateľa služieb.

   6.4. V prípade, ak je oprávnenou osobou osoba mladšia ako 18 rokov, prípadne osoba, ktorej  spôsobilosť na právne úkony bola rozhodnutím súdu obmedzená, alebo jej bola pozbavená, je objednávateľ povinný obstarávateľovi predložiť písomný súhlas jej zákonného zástupcu s poskytnutím služby. Povinnosť vymedzená v bode 6.3 tým nie je dotknutá.

   6.5. Objednávateľ, resp. oprávnená osoba je povinná dostaviť sa na miesto poskytnutia služby včas, teda v dohodnutom termíne tak, aby jej mohla byť služba riadne poskytnutá.

   6.6. Objednávateľ, resp. oprávnená osoba je povinná rešpektovať pokyny priameho poskytovateľa služby vzťahujúce sa na poskytovanú službu a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bude spôsobená ich nerešpektovaním, resp. porušením.

   6.7. Objednávateľ, resp. oprávnená osoba zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bude spôsobená porušením povinností objednávateľa, resp. oprávnenej osoby vyplývajúcich z týchto VOP služieb alebo príkaznej zmluvy o obstaraní služby.

   6.8. Reklamácia. V prípade, ak služba nebude objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe poskytnutá riadne a včas, je objednávateľ, resp. oprávnená osoba oprávnená uplatniť si svoje práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 5 pracovných dní po dni poskytnutia služby písomne priamo u obstarávateľa. O prijatej reklamácii objednávateľa, resp. oprávnenej osoby je obstarávateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať priameho poskytovateľa služby, ktorý nesie plnú zodpovednosť za riadne a včasné poskytnutie služby a teda aj za riadne vybavenie reklamácie.

   6.9. Priamy poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď ako sa dozvie o uplatnenej reklamácii objednávateľa, resp. oprávnenej osoby, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie poskytnutia služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

   6.10. Obstarávateľ nie je poskytovateľom služby a preto nezodpovedá za porušenie záväzku priameho poskytovateľa služby poskytnúť službu riadne a včas, t.j. nezodpovedá za vady služby a ani za škodu spôsobenú vadami služby. Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, resp. oprávnenej osobe výlučne potrebnú súčinnosť potrebnú pre riadne vybavenie reklamácie priamym poskytovateľom služby.

   6.11. Alternatívne riešenie sporov. Objednávateľ resp. oprávnená osoba má právo obrátiť sa na obstarávateľa (mailom: info@nezabudnes.sk alebo poštou) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým priamy poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že priamy poskytovateľ porušil jeho práva.

   6.12. Objednávateľ resp. oprávnená osoba má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ak obstarávateľ na žiadosť podľa bodu 6.11. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

   Subjektom alternatívneho riešenia sporov ARS podľa § 3 zákona č. 391/2015 je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS.

   6.13. Objednávateľ resp. oprávnená osoba môže podať návrh príslušnému subjektu ARS podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z. Objednávateľ resp. oprávnená osoba môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

   6.14. Objednávateľ resp. oprávnená osoba je povinná sa najskôr obrátiť na obstarávateľa a až tak na subjekty ARS. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba. ARS sa týka len sporu medzi obstarávateľom a objednávateľom resp. oprávnenou osobou vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzavreté na diaľku.

   6.15. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa resp. oprávnenej osoby požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

    

   7. DORUČOVANIE

   7.1. Pokiaľ na iných miestach týchto VOP služieb nie je uvedené v jednotlivom prípade inak, platia pre doručovanie ustanovenia tohto článku.

   7.2. Doručením akýchkoľvek písomností sa rozumie:

   a) doručenie písomnosti prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.,

   b) doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane; zásielka je doručená jej odovzdaním adresátovi alebo osobe oprávnenej prijímať zásielky adresáta,

   c) doručenie elektronickou poštou, dôjdením správy do e-mailovej schránky adresáta,

   d) doručenie vyplnenej objednávky alebo formulára odoslaného obstarávateľovi prostredníctvom internetovej stránky obstarávateľa,

   e) doručenie formou sms, dôjdením sms potvrdzujúcej doručenie správy adresátovi.

   7.3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresa miesta podnikania obstarávateľa (bod 1.1. týchto VOP služieb), a adresa objednávateľa uvedená v objednávke, resp. adresa oprávnenej osoby. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

   7.4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na určenej adrese, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti.

   7.5. Odstúpenie, alebo výpoveď sa doručuje prostredníctvom formulára o odstúpení od zmluvy na internetovej stránke obstarávateľa, elektronickou poštou, poštou alebo osobne.

   7.6. Akékoľvek pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy, ktoré podľa zákona alebo dohody zmluvných strán nemusia mať písomnú formu, si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky (prípadne formou sms, alebo prostredníctvom programu Skype, ICQ a pod.), ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla a adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené na internetovej stránke obstarávateľa www.nezabudnes.sk.

    

   8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP SLUŽIEB

   8.1. Tieto VOP služieb nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018.

   8.2. Zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke obstarávateľa www.nezabudnes.sk. Zmeny VOP služieb sa nedotýkajú zmlúv uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP služieb.

   8.3. Právne vzťahy založené príkaznou zmluvou o obstaraní služby sa budú riadiť ustanoveniami príkaznej zmluvy o obstaraní služby, ustanoveniami týchto VOP služieb, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonník, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP služieb a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP služieb majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

   8.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP služieb je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo týchto VOP služieb , pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy.

   8.5. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že akékoľvek fotografie použité v informačných materiáloch obstarávateľa k jednotlivým službám nemusia zodpovedať realite, nakoľko slúžia len na ilustráciu služieb poskytovaných priamym poskytovateľom služieb a teda vyobrazenia, postavy, prístroje a exteriéry v nich použité nemusia zachytávať reálne poskytovanie služieb, ale sú len názorné.

   8.6. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že internetová stránka obstarávateľa môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; obstarávateľ nie je zodpovedný za obsah takých internetových stránok ako ani za služby na nich ponúkané.

    

    


    

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁVANIA TOVARU

   (ďalej len „VOP tovaru“)

   1. DEFINÍCIE

   1.1. Predávajúci. Ing. Jana Čániová – SKVELÉ DARČEKY, Európska trieda 11, 040 13 Košice 13, Zápis v Živnostenskom registri: 820-66025, č. OŽP-C/2009/05844,  IČO: 44 790 082  , DIČ: 107 662 8432

   1.2. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o kúpu tovaru, vyplnila a odoslala záväznú objednávku predávajúcemu.

   1.3. Objednávka. Objednávka je návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

   1.4. Zmluva. Je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

   1.5. Tovar. Tovarom sú produkty (vecné darčeky) vybrané kupujúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho: www.nezabudnes.sk.

    

   2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

   2.1. K uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy, ktorým je záväzná objednávka a písomného potvrdenia objednávky - prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Objednávku možno uskutočniť vyplnením objednávky a jej odoslaním predávajúcemu priamo z internetovej stránky predávajúceho, alebo na adresu predávajúceho poštou, mailom, prípadne telefonicky, alebo jej odovzdaním predávajúcemu osobne.

   2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka adresovaná predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené požadované údaje o kupujúcom vrátane jeho kontaktných údajov, presné označenie tovaru vrátane jeho kódu a počtu kusov.

   Vyplnením a odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje nasledovné:

   a)        Vyhlásenie potvrdzujúce, že kupujúci sa oboznámil s týmito VOP tovaru a plne s nimi súhlasí,

   b)       Vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti zrušenia objednávky, zrušenia a odstúpenia od zmluvy a možnosti reklamácie,

   c)        Vyhlásenie potvrdzujúce, že kupujúci bol oboznámený o spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov pre interné účely predávajúceho.

   2.3. Po odoslaní objednávky priamo z internetovej stránky predávajúceho obdrží kupujúci automaticky potvrdenie o jej doručení predávajúcemu. Potvrdenie o doručení objednávky nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho.

   2.4. Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže kupujúci návrh na uzavretie zmluvy (objednávku) odvolať, ak odvolanie dôjde predávajúcemu  skôr, než predávajúci odoslal kupujúcemu prijatie návrhu na uzavretie zmluvy.

   2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu a to hlavne prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštou, SMS. Prijatie možno odvolať, ak odvolanie dôjde kupujúcemu najneskôr súčasne s prijatím. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

   2.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenie dôvodu.

    

   2.7. Okamih uzavretia zmluvy. Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu.

   2.8. Protinávrh. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za protinávrh predávajúceho. Zmluva vzniká v takom prípade v okamihu, keď kupujúci prijme protinávrh predávajúceho a predávajúcemu dôjde prijatie protinávrhu.

    

   3. CENA OBSTARANIA TOVARU

   3.1. Všetky ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.nezabudnes.sk sú uvádzané s DPH a sú platné v čase objednania tovaru.

   3.2. Cenové zmeny produktov sú účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Na zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou produktov sa táto zmena nevzťahuje.

   3.3. Kupujúci po uzatvorení zmluvy poukáže peňažné prostriedky na základe výzvy na úhradu peňažných prostriedkov a to spôsobmi, ktoré sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "výzva na úhradu") na účet predávajúceho, resp. mu v tejto výške odovzdá hotovosť a to najmä prostredníctvom pošty, alebo kuriéra, oproti potvrdeniu o prevzatí peňazí.

   3.4. Ak kupujúci neuhradí peňažné prostriedky na základe výzvy na úhradu peňažných prostriedkov predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

    

   4. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ RESP. BALÍKOV

   4.1. Doručením akýchkoľvek písomnosti resp. balíkov na základe zmluvy sa rozumie:

   a) Doručenie písomnosti alebo balíka prostredníctvom Slovenskej pošty na príslušnú adresu,

   b) Doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane; zásielka je doručená jej odovzdaním adresátovi alebo osobe oprávnenej prijímať zásielky adresáta,

   c)  Doručenie elektronickou poštou, dôjdením správy do e-mailovej schránky adresáta,

   d) Doručenie vyplnenej objednávky, alebo formulára odoslaného predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho,

   e) Doručenie formou sms, dôjdením sms potvrdzujúcej doručenie správy adresátovi.

   4.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, alebo kuriéra sa použijú adresa miesta podnikania predávajúceho, a adresa kupujúceho uvedená v objednávke, ibaže odosielajúce zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu.

   4.3. Akékoľvek upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy, ktoré podľa zákona alebo dohody zmluvných strán nemusia mať písomnú formu, si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky (prípadne formou sms, alebo prostredníctvom programu Skype, ICQ a pod.), ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla a adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.nezabudnes.sk.

   4.4. Objednaný tovar Vám bude doručený prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra v lehote 2 až 14 dní, najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, ak si výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú predĺženie lehoty na dodanie tovaru, predávajúci je oprávnený lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane, o čom bude kupujúci informovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne zadaním nesprávnej adresy kupujúcim.

   4.5. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

   a) tovary objednané kupujúcim v jednej dodávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného diela alebo posledného kusu.

   4.6. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. V prípade, že zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a zároveň je povinný vyhotoviť  záznam o rozsahu a povahe poškodenia a/alebo poškodenie tovaru zaznačí do prepravného listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Kupujúci je o tejto skutočnosti povinný ihneď upovedomiť predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci začať reklamačné konanie. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčinené prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby alebo pošty bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

   4.7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na užívanie tovaru a daňový doklad – faktúru, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

   4.8. V prípade, že si kupujúci zásielku neprevezme (na základe objednávky) pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady spojené s opätovným dodaním zásielky.

    

   5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY, ZRUŠENIE A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

   5.1. Zrušenie objednávky. Kupujúci je aj bez uvedenia dôvodu oprávnený zrušiť objednávku od objednania tovaru do dňa uzavretia zmluvy. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky + popis objednávky, Vaše kontaktné údaje na presnú identifikáciu a e-mail. Zrušením objednávky sa objednávka zrušuje okamihom, keď je zrušenie kupujúceho doručené predávajúcemu. Účinky zrušenia objednávky nemožno odvolať alebo meniť bez súhlasu predávajúceho. Zrušením objednávky sa objednávka zrušuje a zanikajú všetky práva a povinnosti obidvoch strán z objednávky.

   5.2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak aj napriek všetkému úsiliu, ktoré možno odo neho požadovať, je zrejmé, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar v stanovenom termíne alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

   5.3. Zrušenie zmluvy. Kupujúci má právo zrušiť zmluvu do doby expedície tovaru. Pri zrušení zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky + popis objednávky, Vaše kontaktné údaje na presnú identifikáciu a e-mail. Zrušením zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom, keď je zrušenie kupujúceho doručené predávajúcemu. Účinky zrušenia zmluvy nemožno odvolať alebo meniť bez súhlasu predávajúceho. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zanikajú všetky práva a povinnosti obidvoch strán.

   5.4. Predávajúci má právo zrušiť zmluvu, ak aj napriek všetkému úsiliu, ktoré možno od neho požadovať, je zrejmé, že sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar v stanovenom termíne alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

   5.5. Odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Odstúpenie  od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom  vrátane dokladu o zaplatení v originálnom obale. Platba za zakúpený tovar bude vrátená až po doručení vráteného tovaru.

   5.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

   5.7. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. V prípade vrátenia tovaru je kupujúci  povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zásielkovou spoločnosťou. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

   5.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

   5.9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar (nie za dopravu) do 14 dní. V prípade nesplnenia týchto podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

   5.10. Po dohode môže byť vrátenie kúpnej ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar alebo službu (ďalej len „náhradná služba alebo tovar“). V prípade, ak je cena náhradného tovaru alebo služby vyššia ako cena pôvodného tovaru, je kupujúci povinný cenový rozdiel na základe výzvy na úhradu doplatiť. V prípade, ak je cena za poskytnutie náhradného tovaru alebo služby nižšia ako cena pôvodného tovaru, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie cenového rozdielu.

    

   6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

   6.1. Na dodaný tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo je záruka ohraničená dátumom spotreby tovaru.

   6.2. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady  na dodanom tovare bez zbytočného odkladu písomne priamo u predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť doručený  čistý, mechanicky nepoškodený spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení (faktúra) vo vhodnom obale. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

   6.3. Reklamácie posudzujeme bez zbytočného odkladu v súlade s pokynmi výrobcu tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

   6.4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany kupujúceho.  Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zásahom do výrobku treťou osobou.

   6.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie.

   6.6. Alternatívne riešenie sporov. Spotrebiteľ - kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho (mailom: info@nezabudnes.sk alebo poštou) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

   6.7. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 6.6. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

   Subjektom alternatívneho riešenia sporov ARS podľa § 3 zákona č. 391/ 2015 je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS.

   6.8. Kupujúci môže podať návrh príslušnému subjektu ARS podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

   6.9. Kupujúci je povinný sa najskôr obrátiť na predávajúceho a až tak na subjekty ARS. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba. ARS sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo so spotrebiteľskou zmluvou uzavreté na diaľku.

   6.10. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

    

   7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   7.1. Tieto VOP tovaru nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018.

   7.2. Zmeny týchto VOP tovaru nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.nezabudnes.sk. Zmeny VOP tovaru sa nedotýkajú zmlúv uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP tovaru. Na zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou produktov sa táto zmena nevzťahuje.

   7.3. Právne vzťahy založené zmluvou o obstaraní tovaru sa budú riadiť ustanoveniami týchto VOP tovaru a inými príslušnými ustanoveniami / zákonmi Slovenského právneho poriadku.

   7.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP tovaru je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení.

   MzBiNjIxMD