S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Potrebujete poradiť? 

Hľadáte niečo iné? 

Kontaktujte nás!


0907 255 865


info@nezabudnes.sk

 


• darček pre seba

• darček na narodeniny

• darček na meniny

• darček na Vianoce

• darček na Valentína

• darček na výročie svadby

• darček na výročie vzťahu

• darček na deň žien

• darček na deň matiek

• darček na deň otcov

• darček na promócie

• darček na krstiny

• svadobný dar

• zásnubný dar

• darček na prvé sväté    prijímanie

• darček na birmovku

• iné výročia, príležitosti, oslavy...

  Obľúbené

  Naša cena 32,00 €
  Naša cena 26,00 €

  Výber z Ponuky

  Naša cena 26,00 €
  Naša cena 25,00 €

  » Ochrana osobných údajov

  SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ceníme si dôveru našich zákazníkov a plne rešpektujeme ich súkromie. Preto spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú pre nás nevyhnutné.

  Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe určitého identifikátora, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity.

  Prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladáme v súvislosti so zavedením novej európskej legislatívy - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov ako aj naďalej platnej slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov - napr. zákon č.18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov alebo zákon č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

  Prevádzkovateľ osobných údajov

  Prevádzkovateľ: Ing. Jana Čániová - Skvelé Darčeky, Európska trieda 11, 040 13 Košice 13, IČO 44 790 082, DIČ 107662 8432, zápis v živnostenskom registri: 820-66025, č. OŽP-C/2009/05844.

  Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom podľa §13 ods.1 písm.b) zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu, najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa §13 ods. 1 písm. f) zákona,
  • súhlas zákazníka so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu, najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby


  Účelom spracovania osobných údajov je:

  • registrácia, prevádzka obchodu
  • uzatvorenie zmluvy cez internet a jej plnenie - príjem a spracovanie objednávok, vystavenie faktúr a daňových dokladov, evidencia platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu, obstaranie služby u priameho poskytovateľa služby
  • pre účely vedenia účtovníctva, riešenia odstúpenia od zmluvy, vybavovania reklamácií a sťažností
  • zasielanie obchodných oznamov - poskytovanie informácií o produktoch a službách a prieskum trhu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba ak nám na to dáte súhlas.

  Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

  Spracovávané osobné údaje

  Zákazník môže nakúpiť aj bez registrácie. Zaregistrovaný zákazník môže svoje údaje po prihlásení sa do systému kedykoľvek zmeniť. V prípade, ak chce zrušiť svoju registráciu v našom elektronickom obchode, môže nás požiadať o jeho zrušenie prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresy uvedené v kontaktoch obchodu.

  Spracovávané osobné údaje objednávateľa - zákazníka:

  • titul, meno a priezvisko zákazníka
  • adresa pre doručenie
  • fakturačná adresa - ak nie je totožná s adresou pre doručenie
  • názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH - ak sa jedná o spoločnosť
  • aktuálne telefónne číslo zákazníka
  • aktuálna e-mailová adresa zákazníka - potrebná pre rýchlejšiu komunikáciu
  • história objednávok - v prípade registrovaného zákazníka

  Ak sa jedná o objednanie služby ako darček pre ďalšiu osobu, v objednávke môžu byť vyplnené údaje o oprávnenej osobe - osobe, ktorej má byť služba poskytnutá.

  Na dodatočnú identifikáciu oprávnenej osoby slúži formulár. Formulár vypĺňa oprávnená osoba, ktorá jeho vyplnením a odoslaním pristupuje k príkaznej zmluve o obstaraní služby. 


  Požadované osobné údaje oprávnenej osoby vo formulári: 

  • titul, meno a priezvisko oprávnenej osoby
  • adresa - trvalý pobyt oprávnenej osoby
  • aktuálne telefónne číslo oprávnenej osoby
  • aktuálna e-mailová adresa oprávnenej osoby - potrebná pre rýchlejšiu komunikáciu

  Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

  Náš obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca - rodič alebo poručník.

  Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a zákonných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu - záruka, reklamácia, účtovné doklady... - 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
  • po dobu, dokedy je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu 

  Príjemcovia osobných údajov

  Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov ani žiadnym ďalším tretím stranám. Osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

  Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia:

  • Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská 247/85, České Budejovice, Česká republika - prevádzka webových stránok
  • Unihost s.r.o., pplk. Sochora 694/24, 170 00 Praha 7 - správca serverov
  • Casablanca INT s.r.o., Budejovická 1550/15a, 140 00 Praha 4 - prevádzkovateľ dátového centra
  • Active 24 s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika - webhostingová činnosť
  • Google Analytics - nástroj na analýzu, štatistiky a vyhodnocovanie návštevnosti stránky
  • Priamy poskytovateľ služby - v prípade objednania služby
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 - pre účely doručovania
  • Iné osoby - napríklad súdy, polícia, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly .... 

  Ochrana osobných údajov

  Osobné údaje zákazníkov sú v bezpečí. Sú uchovávané na výkonných serveroch u našich dodávateľoch, o ktoré sa stará kvalifikovaný team programátorov a sieťových špecialistov. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Osobné údaje zákazníkov pre týchto dodávateľov nie sú voľne prístupné.

  Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

  • právo na prístup a na informácie k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, 
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas - ak je súhlas právnym základom spracúvania,
  • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská Republika

  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi - aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

  Na základe vašej žiadosti na info/zavináč/nezabudnes.sk vám vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní, oprave či výmaze vašich osobných údajov čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.

  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mail info/zavináč/nezabudnes.sk, alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu prevádzkovateľa.

  Do žiadosti, prosíme, uveďte meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Tieto údaje slúžia, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

  Cookies

  Používame cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón...) zapamätať si špecifické informácie týkajúce sa používaného zariadenia. Tieto informácie sa používajú na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. 

  Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia.

  Záverečné ustanovenia

  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 20.5.2018.

  Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde u prevádzkovateľa k zmene spracúvania osobných údajov. 

  ZGI1ZTU0